/

Thời khóa biểu khối 7


Tin đăng ngày : 12:09 11-09-2013 | 1136 lượt xem
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2015 – 2015 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09.09.2014
THỨ TIẾT 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8
2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 Toán Anh văn Văn Văn Sinh Toán Văn Anh văn
3 Toán Văn Sử Sinh Toán Văn GDCD
4 Văn Địa Sinh Toán Văn Toán Sử
5 Văn Địa Sinh Toán Văn GDCD Toán Sử
3 1 Văn Văn Anh văn Âm nhạc Mỹ thuật Anh văn Sinh Sinh
2 Văn Văn Anh văn Mỹ thuật Công nghệ Anh văn Âm nhạc Sinh
3 Anh văn Anh văn Văn Anh văn Âm nhạc Văn Mỹ thuật Văn
4 Anh văn Sinh Mỹ thuật Anh văn Anh văn Văn Công nghệ Văn
5 Sinh Sinh Âm nhạc Văn Anh văn Công nghệ Văn Anh văn
4 1 Toán Mỹ thuật Toán Anh văn Địa Sử Anh văn Anh văn
2 Toán Toán Toán Anh văn Địa Sử Anh văn Anh văn
3 Sinh Toán Anh văn Địa Toán Mỹ thuật Sử Toán
4 Địa Công nghệ Sử Sinh Toán Anh văn Anh văn Toán
5 Địa GDCD Sử Sinh Anh văn Anh văn Toán Công nghệ
5 1 Sử Văn Văn Địa Anh văn Sinh Văn Toán
2 Sử Văn Địa Toán GDCD Sinh Anh văn Toán
3 Anh văn Anh văn Anh văn Toán Văn Địa Toán Văn
4 Anh văn Anh văn Sử Văn Địa Sinh Văn
5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
6 1 Âm nhạc Toán GDCD Sử Văn Địa Mỹ thuật
2 Toán Toán GDCD Sử Văn Địa Âm nhạc
3 Mỹ thuật Âm nhạc Toán Công nghệ Toán Sử Địa
4 GDCD Sử Công nghệ Văn Toán Toán Địa
5 Công nghệ Sử Địa Văn Toán Âm nhạc GDCD

Các tin mới hơn


Các tin cũ hơn