/

Thời khóa biểu khối 8


Tin đăng ngày : 12:09 11-09-2013 | 1129 lượt xem
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2015 – 2015 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09.09.2014
THỨ TIẾT 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8
2 1 Âm nhạc Toán Sử Sử Sinh Văn Văn
2 Âm nhạc Toán Sử Sử Sinh Văn Văn
3 Toán Anh văn Âm nhạc Công nghệ Văn Anh văn Sinh
4 Toán ` Âm nhạc Công nghệ Văn Anh văn Sinh
5 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
3 1 Văn Hóa Văn Hóa Văn Công nghệ Công nghệ
2 Văn Hóa Văn Hóa Văn Công nghệ GDCD Anh văn
3 Công nghệ Văn Mỹ thuật Văn GDCD Âm nhạc Công nghệ Anh văn
4 Hóa Công nghệ Hóa Văn Anh văn GDCD Mỹ thuật Âm nhạc
5 Hóa Mỹ thuật Hóa GDCD Anh văn Âm nhạc Văn
4 1 Địa Toán Công nghệ Sinh Hóa Sử Toán Công nghệ
2 GDCD Toán Công nghệ Sinh Hóa Sử Toán Toán
3 Công nghệ GDCD Địa Mỹ thuật Sinh Hóa Sử Toán
4 Sinh Công nghệ Anh văn Toán Toán Hóa Sử Địa
5 Sinh Địa Anh văn Toán Toán Mỹ thuật Địa GDCD
5 1 Toán Sinh Sử Văn Địa Anh văn Sinh
2 Sử Sinh Sử Văn Anh văn Sinh Văn
3 Anh văn Văn Sinh Anh văn Sinh Toán Văn Sử
4 Anh văn Văn Sinh Anh văn Âm nhạc Toán Văn Sử
5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
6 1 Văn Sử Toán Công nghệ Toán Văn Hóa Toán
2 Văn Sử Toán Công nghệ Toán Văn Hóa Toán
3 Sử Văn Văn Địa Mỹ thuật Toán Công nghệ Hóa
4 Mỹ thuật Toán Văn Toán Văn Toán Toán Hóa
5 Toán Toán GDCD Toán Văn Địa Toán Mỹ thuật

Các tin mới hơn


Các tin cũ hơn