/

Thời khóa biểu khối 9


Tin đăng ngày : 12:01 16-01-2015 | 1197 lượt xem
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2015 – 2015 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09.09.2014
THỨ TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7
2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 Sinh Văn Toán Toán Hóa GDCD
3 Sinh Văn Toán Toán Hóa Địa
4 Văn Toán Toán Hóa Anh văn Địa
5 Văn Toán Toán Hóa Anh văn Địa
3 1 Công nghệ Anh văn Hóa Văn Âm nhạc Văn Văn
2 Anh văn Hóa Văn Sinh Văn Văn
3 Văn Văn Sinh Âm nhạc Công nghệ Sinh
4 Anh văn Văn Sinh Công nghệ Văn Anh văn Âm nhạc
5 Anh văn Hóa Văn Văn Anh văn Công nghệ
4 1 Toán Âm nhạc Công nghệ GDCD Toán Sinh Địa
2 Toán Công nghệ Âm nhạc Toán Toán Sinh Sử
3 Địa Sử GDCD Toán Công nghệ Âm nhạc Anh văn
4 GDCD Sinh Anh văn Địa Hóa Toán Toán
5 Âm nhạc Sinh Anh văn Địa Hóa Toán Toán
5 1 Văn Toán Địa Văn Sinh GDCD Anh văn
2 Văn Toán Địa Sinh Văn Sinh
3 Hóa Văn Toán Sinh GDCD Toán Văn
4 Hóa Hóa Toán Văn Toán Văn
5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
6 1 Văn Sử Anh văn Địa Sử Toán
2 Sử Văn Anh văn Địa Văn Toán
3 Địa GDCD Sử Sử Văn Văn
4 Toán Địa Văn Văn Văn Hóa
5 Toán Địa Văn Văn Văn Hóa

Các tin cũ hơn