/

Thời khóa biểu khối lớp 6


Tin đăng ngày : 12:09 11-09-2013 | 1360 lượt xem
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2015 – 2015 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09.09.2014
THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8
2 1 Anh văn Toán Sử Toán Địa Văn GDCD Văn
2 Anh văn Toán Địa Toán GDCD Văn Sử Văn
3 Toán Công nghệ Văn Văn Anh văn Sử Toán Địa
4 Công nghệ Anh văn Văn Văn Sử Địa Toán Sử
5 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
3 1 Anh văn GDCD Mỹ thuật Sinh Sinh Anh văn Văn Văn
2 Công nghệ Văn Anh văn Sinh Anh văn Sinh Văn Mỹ thuật
3 Văn Văn Sinh Mỹ thuật Công nghệ Anh văn Sinh
4 Văn Văn Anh văn Văn Sinh Anh văn Công nghệ
5 Sinh Anh văn Công nghệ Anh văn Văn Văn Mỹ thuật Anh văn
4 1 Âm nhạc Toán Anh văn GDCD Anh văn Toán Sinh Anh văn
2 Địa Toán Anh văn Công nghệ Anh văn Toán Sinh Anh văn
3 Anh văn Địa Công nghệ Toán Toán Anh văn Âm nhạc Sinh
4 Mỹ thuật Âm nhạc Toán Toán Công nghệ Anh văn Anh văn GDCD
5
5 1 Sử Sử Anh văn Toán Toán Anh văn Anh văn
2 Văn Anh văn Anh văn Công nghệ Toán Toán Địa
3 Anh văn Toán Sử Công nghệ Văn Toán
4 Toán Sinh Văn Địa Công nghệ Văn Toán
5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
6 1 Toán Mỹ thuật Sinh Văn Âm nhạc Mỹ thuật Toán
2 Toán Văn Âm nhạc Văn Sinh GDCD Công nghệ Toán
3 Sinh Văn GDCD Mỹ thuật Toán Văn Công nghệ Âm nhạc
4 GDCD Sinh Toán Âm nhạc Văn Anh văn Toán Công nghệ
5 Văn Công nghệ Toán Anh văn Văn Âm nhạc Toán Văn

Các tin mới hơn